شرکت توسعه فناوری سوشیانت

info@soshyant.co

سعادت آباد میدان شهید حسن طهــرانی مقدم بــلوار ســرو غربی پلاک 19 واحد 401 
کد پستی: 1998714367

تـلـفـــــن: 26742743-021
تلفکس: 26742739-021